wywiad gospodarczy

 

DZIAŁANIA WYWIADWOWCZE W FIRMACH

WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy to zespół działań polegających na poszukiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji przydatnej i wspomagającej działalność gospodarczą.
Są to działania niezabronione i prowadzone zgodnie z prawem, z zachowaniem możliwych gwarancji istotnych dla ochrony majątku firmy, z uwzględnieniem optymalizacji jakości, terminów i kosztów.
Wywiad gospodarczy jest zatem narzędziem do:
– pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
– podejmowania czynności w celu wpływania na otoczenie gospodarcze i socjalne
– walki ze szpiegostwem gospodarczym (kontrwywiad gospodarczy)
– walki z wywiadem gospodarczym wymierzonym w firmę (kontrwywiad analityczny)
Dyskretnie. Bezpiecznie. Skutecznie.

 

Etapy działań wywiadowczych realizowanych przez naszą firmę:
– identyfikacja potrzeb informacyjnych
– weryfikacja i stworzenie katalogu / grup / działów potrzeb informacyjnych
– wyszukiwanie, pozyskiwanie i gromadzenie właściwych danych ze źródeł formalnych i nieformalnych poprzez działania typu desk-research oraz działania operacyjne w terenie
– analiza zgormadzonych informacji (samodzielnie lub wspólnie z klientem)
– raport zawierający sugestie dotyczące możliwych do podjęcia działań wywierających wpływ na otoczenie

REALIZOWANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

 
 
WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW (DOSTAWCY I ODBIORCY)

– sprawdzenie wiarygodności danych firmowych
– sprawdzenie wypłacalności, zadłużeń, przeterminowanych płatności
– sprawdzenie prawdziwości deklarowanych elementów struktury biznesowej ważnych
z punktu widzenia realizacji kontraktów (biura, magazyny, punkty sprzedaży, park maszynowy, itp.)
– sprawdzenie struktury i sposobów zatrudniania pracowników
– sprawdzenie czynników mających wpływ na jakość produktów, komponentów i/lub obsługi klienta
– sprawdzenie sposobu i procedur jakości obsługi klienta
– weryfikacja powiązań gospodarczych (udziałowych, finansowych, zależności od siebie osób i spółek)

 

 

SPRAWDZANIE MAJĄTKU UDZIAŁOWCÓW ( POTENCJALNYCH UDZIAŁOWCÓW)

– sprawdzenie wiarygodności finansowej udziałowców
– wyszukiwanie i weryfikacja faktycznie posiadanego majątku w stosunku do deklarowanego
– weryfikacja prawdziwości deklarowanego stylu i sposobu funkcjonowania w biznesie
– weryfikacja sposobu spędzania czasu w stosunku do deklarowanego / oczekiwanego
– weryfikacja realizacji uzgodnionych schematów funkcjonowania jako udziałowiec

 

 

ANALIZA SIECI POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH

– wyszukiwanie i weryfikacja powiązań prywatnych i biznesowych pomiędzy uczestnikami danego procesu gospodarczego
– wyszukiwanie i określanie faktycznych struktur biznesowych – handlowych, udziałowych, itp. w zdefiniowanym obszarze

 

 

ANALIZA SIECI POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH

– wyszukiwanie i weryfikacja powiązań prywatnych i biznesowych pomiędzy uczestnikami danego procesu gospodarczego
– wyszukiwanie i określanie faktycznych struktur biznesowych – handlowych, udziałowych, itp. w zdefiniowanym obszarze

 

 

ANALIZA KONKURENCJI

– wyszukanie i określenie konkurencji i potencjalnej konkurencji we wskazanym sektorze, zasięgu geograficznym, targetowym (grup docelowych odbiorców)
– określenie potencjału gospodarczego wskazanych konkurentów
– analiza powiązań gospodarczych
– wyszukanie, określenie i analiza struktury biznesowej (np. biura, magazyny, sklep, sieci handlowe, park maszynowy, itp.)
– analiza struktury pracowniczej
– analiza systemowa procesów biznesowychy

 

 

ANALIZA I WSKAZANIA NA ODDZIAŁYWANIE NA OTOCZENIE PR INTELIGENCE

– analiza sektora i wytyczne dla budowania przekazów informacyjnych
– wyszukiwanie sytuacji krytycznych w sektorze i/lub u konkurencji
– przeciwdziałanie sytuacjom krytycznym

 

 

ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji to identyfikowanie, weryfikacja i eliminacja działań niezgodnych z prawem lub dobrym obyczajem w obszarach:
– własności intelektualnej (nazwa, logo, patenty, wzory)
– własności przemysłowej (technologie)
– wprowadzanie w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa
– nieuczciwego oznaczanie towarów lub usług
– podróbek
– naruszania tajemnicy przedsiębiorstwa
– nieuczciwej reklamy
– podkupywania pracowników
– szpiegostwa przemysłowego